เลือกหน้า

โครงสร้างคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรง ตำแหน่งทางการบริหารของเทศบาลเมืองชัยภูมิ แสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

345 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์ : 0-4481-1378 โทรสาร : 0-4482-2484
หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ    สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร 0-4481-1378
สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-4481-1378                   กองวิชาการและแผนงาน โทร 0-4482-1988
กองคลัง โทร 0-4481-1684                                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0-4481-1685
กองช่าง โทร 0-4481-1656                                   กองการศึกษา โทร 0-4481-1657
กองสวัสดิการสังคม โทร 0-4481-2870                   โทรสาร 0-4482-2484