เลือกหน้า

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปด้วยความโปรงใส   เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานพัสดุ  และดำเนินไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน