เลือกหน้า

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมให้แก่บุคคลภายนอกได้เข้าร่วม โครงการ กิจกรรม การวางแผน ตรวจรับงาน ฯลฯ

โครงการที่ มีการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการที่ มีการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม