เลือกหน้า

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมให้แก่บุคคลภายนอกแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล และเป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2565

 

 

โครงการที่ มีการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการที่ มีการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม