เลือกหน้า

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมให้แก่บุคคลภายนอกได้เข้าร่วม โครงการ กิจกรรม การวางแผน ตรวจรับงาน ฯลฯ