เลือกหน้า

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมให้แก่บุคคลภายนอกได้เข้าร่วม โครงการ กิจกรรม การวางแผน ตรวจรับงาน ฯลฯ

คำสั่งแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมให้แก่บุคคลภายนอก

กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม