เลือกหน้า

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เทศบาลเมืองชัยภูมิมีการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน วัฒนธรรมองค์กร ที่ดำเนินการมาตั้งแต่อดีต เพื่อทีจะสร้างให้บุคลากรในองค์กร เกิดความรัก สามัคคี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จในหลายๆด้านของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

การดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ปราศจากการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


มีนาคม 20, 2018

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น2560

ในวันที่ 19 มีนาคม 2...
Read More
เมษายน 19, 2017

ออกกำลังกายตอนเช้า

พนักงานเทศบาลเมืองชั...
Read More
ตุลาคม 5, 2016

ทำบุญตักบาตรประจำเดือน

สำนักงานเทศบาลเมืองช...
Read More

การดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ปราศจากการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563