เลือกหน้า

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ปราศจากการทุจริต   เทศบาลเมืองชัยภูมิ   โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มีเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไปสู่องค์กรที่โปร่งใส  ให้บุคคลากรเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลมาตรฐานทางจริยธรรม และการสร้างค่านิยมร่วมระหว่างเทศบาลกับชุมชน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มีเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไปสู่องค์กรที่โปร่งใส  ให้บุคคลากรเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลมาตรฐานทางจริยธรรม และการสร้างค่านิยมร่วมระหว่างเทศบาลกับชุมชน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีแผนปฏิบัติการ/หลักเกณฑ์/มาตรฐาน ต่างๆเพื่อให้บุคคลากรเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลมาตรฐานทางจริยธรรม และการสร้างค่านิยมร่วมระหว่างเทศบาลกับชุมชน จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


กุมภาพันธ์ 3, 2022

นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื...
Read More
พฤศจิกายน 19, 2021

โครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565

นายธีวรา วิตนากร นาย...
Read More
มกราคม 22, 2021

ประกาศเจตนารมสุจริตโปร่งใสมหาดไทยใสสะอาด

สำหรับแก้ไข เอกสารดา...
Read More
กันยายน 12, 2020

อบรม pmqa

การอบรม PMQA ภายได้ ...
Read More
กันยายน 7, 2020

วันต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งชาติ 6 กันยายน

วันต่อต้านการคอร์รัป...
Read More
กันยายน 20, 2019

วัดถ้ำวัวแดงขอรับบิณฑบาตรช่วงเช้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ต...
Read More
กรกฎาคม 1, 2019

อบรม PMQA

6-7 พฤศจิกายน 2561 เ...
Read More
มิถุนายน 29, 2019

Green Office

มิถุนายน 9, 2019

ประมวลจริยธรรม

        ประกาศเจตจำน...
Read More

การดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ปราศจากการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563