เลือกหน้า

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ไม่มี

ยังไม่ดำเนินการ           จำนวน 0 เรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ     จำนวน 0 เรื่อง

ดำเนินการแล้วเสร็จ      จำนวน 0 เรื่อง

คงเหลือเรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน………..-………………เรื่อง

……………………………………………………

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามนโยบายโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ที่กำหนดว่า ” ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต “

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  30 กันยายน 2564   ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ แต่อย่างใด

สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64(6เดือน ต.ค.63-มี.ค64)

 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  10 มีนาคม 2564 ในรอบ 6 เดือน  ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ แต่อย่างใด

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมปี63รอบ6เดือน

      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ


เอกสารแนบ