เลือกหน้า

แผนการใช้จ่ายงบ ประมาประจำปี

กระบวนการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ภายหลังที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ประกาศใช้แล้ว ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายยเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงาน การติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561