เลือกหน้า

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลเมืองชัยภูมิ (ศปท.ทม.ชย.)

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และยกระดับมาตรการในการป้องกัน เป็นภูมิคุ้มกันในการทำงาน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่ ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่งด้วย ได้แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีข้อมูลรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนถึงเทศบาลเมืองชัยภูมิ และมีระยะเวลากำหนดแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบ ตามแผนผังการปฏิบัติการศูนย์เทศบาลเมืองชัยภูมิ และสามารถโหลดคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของเทศบาล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ต่อต้านทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปี พ.ศ.2565

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่อต้านทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2565

ปฏิทินศูนย์ต่อต้านทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ65

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต