เลือกหน้า

รายงานผลการดำเนินการ

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการจัดทำรายงานกิจการ(annual report)เป็นประจำเพื่อรายงานผลการดำเนินการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลัก หรือโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการ