เลือกหน้า

รายงานผลการดำเนินการ

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการจัดทำรายงานกิจการ(annual report)เป็นประจำเพื่อรายงานผลการดำเนินการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลัก หรือโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการ

ตัวอย่างผลการดำเนินโครงการ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
สรุปผลการดำเนินงานโครงการลดรายจ่าย
สรุปผลการดำเนินงานโครงการลดอ้วนลดพุง

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานโครงการแยกตามยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองชัยภูมิ


เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการจัดทำรายงานกิจการ(annual report)เป็นประจำเพื่อรายงานผลการดำเนินการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลัก หรือโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการ

วารสารปรางค์กู่ ฉบับที่ 144