เลือกหน้า

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดทำแผนเพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางเพื่อแก้ไข หรือบรรเทาความสุ่มเสี่ยงที่จะกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยจะบรรลุผลได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการป้องกันฯ