เลือกหน้า

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดทำแผนเพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางเพื่อแก้ไข หรือบรรเทาความสุ่มเสี่ยงที่จะกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยจะบรรลุผลได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการป้องกันฯ

ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563

ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2562

ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2561

ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2560

ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2559