เลือกหน้า

โครงสร้างเทศบาลเมืองชัยภูมิ

แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประกอบด้วยตำแหน่งคณะผู้บริหารปัจจุบัน และการแบ่งส่วนงานภายในเทศบาลเมืองชัยภูมิ