เลือกหน้า

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560