เลือกหน้า

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ ส.ข.ร.1) จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560