เลือกหน้า

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองชัยภูมิ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานพัสดุ และดำเนินไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน