เลือกหน้า

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานพัสดุ และดำเนินไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559