เลือกหน้า

สถิติผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข

สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ
ตรวจโรค 8,225 ราย
กายภาพบำบัด 4,370 ราย
แพทย์แผนไทย 1,476 ราย
ทันตกรรม 703 ราย
บริการในชุมชน 7,674 ราย
ไตเทียม 319 ราย

 


 

สถิติการให้บริการ รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บริการ/th> ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61
 ตรวจโรค 446 586 812 613 569 1,044 377 604 876 783 851 664
 กายภาพบำบัด 318 421 319 357 343 379 271 387 359 326 461 429
 แพทย์แผนไทย 133 160 133 172 100 103 77 112 121 105 153 107
 ทันตกรรม 246 227 26 158 45 1
 บริการในชุมชน 194 174 968 176 720 2,423 85 127 732 649 234 1,192
 ไตเทียม 319

หมายเหตุ : บริการในชุมชนเดือน ธ.ค.60 ออกประเมินภาวะโภชนาการและติดตามการรับวัคซีนเด็ก 0-5 ปี
บริการในชุมชนเดือน ก.พ.61 รับวัคซีนอนามัยโรงเรียน ป.5 คิดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง
บริการในชุมชนเดือน มี.ค.61 ประเมินโภชนาการเด็ก 0-5 ปี , คัดกรองผู้สูงอายุ
บริการในชุมชนเดือน มิ.ย.61 ออกประเมินภาวะโภชนาการและติดตามการรับวัคซีนเด็ก 0-5 ปี
บริการในชุมชนเดือน ก.ค.61 ตรวจสุขภาพในโรงเรียน,คัดกรองสุขภาพ
บริการในชุมชนเดือน ก.ย.61 รับวัคซีนอนามัยโรงเรียน ป.5
ไตเทียม ก.ย.61 เปิดให้บริการครั้งแรก