เลือกหน้า

สถิติการให้บริการ การขอข้อมูล กองการศึกษา

สถิติการให้บริการ กองการศึกษา
เดือน/ปี จำนวนผู้ใช้บริการ
กันยายน 2561 – ราย
สิงหาคม 2561 5 ราย
กรกฎาคม 2561 5 ราย
มิถุนายน 2561 90 ราย
พฤษภาคม 2561 530 ราย
เมษายน 2561 119 ราย
มีนาคม 2561 361 ราย
กุมภาพันธ์ 2561 20 ราย
มกราคม 2561 5 ราย
ธันวาคม 2560 13 ราย
พฤศจิกายน 2560 31 ราย
ตุลาคม 2560 – ราย
กันยายน 2560 5 ราย