เลือกหน้า

สถิติผู้มาใช้บริการ

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ทำการเก็บรวบรวมสถิติการให้บริการเพื่อสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการบริหารงานในอนาคต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองช่าง

ศูนย์บริการสาธารณะสุข

งานทะเบียนราษฎร

กองการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกรายหน่วยงาน

ผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัคิการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2563