เลือกหน้า

รายนามนายกเทศมนตรี – ปลัดเทศบาล

รายนามนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

 1. ขุน นรินทร์ บริรักษ์ 28 ม.ค. 2479 – 7 เม.ย. 2481
 2. หลวง หน หาญรบ 8 เม.ย. 2481 – 24 ม.ค. 2483
 3. นาย เพชร แสงชมภู 24 ม.ค. 2483 – 13 เม.ย. 2485
 4. นาย ผล พันธ์ประสิทธิ์ 13 เม.ย. 2485 – 31 มื.ค. 2492
 5. นาย อุดม ชัยวิรัตน์ 9 พ.ค. 2492 – 2 ก.พ. 2494
 6. นาย บัว รวมสุข 10 มี.ค. 2494 – 10 มิ.ย. 2496
 7. นาย ทอง พงศ์อนัน 11 มิ.ย. 2496 – 26 ต.ค. 2501
 8. นาย เชาว์ ชัยวิรัตน์ 26 พ.ค. 2501 – 15 พ.ย. 2503
 9. นาย พิชญ์ พรหมนาถ 13 ธ.ค. 2503 – 1 เม.ย. 2507
 10. นาย ฉลอง กัลยาณมิตร 17 เม.ย. 2507 – 11 มี.ค. 2508
 11. นาย พนม นามวัฒน์ 11 มี.ค. 2508 – 1 ก.พ. 2511
 12. นาย ถัด ชัยบุตร 1 ก.พ. 2511 – 29 ธ.ค. 2515
 13. นาย วิทูร เลิศสุคนธ์ 29 ธ.ค. 2515 – 2 ม.ค. 2518
 14. นาย ถัด ชัยบุตร 3 ม.ค. 2518 – 31 ธ.ค. 2521
 15. นาย เชี่ยวชาญ ชีพสุวรรณ 1 ม.ค. 2522 – 18 มี.ค. 2522
 16. นาย วิชัย ชัยบุตร 18 มี.ค. 2522 – 18 มิ.ย. 2523
 17. นาย วิชัย ชัยบุตร 18 มิ.ย. 2523 – 8 ส.ค. 2528
 18. นาย วิชัย ชัยบุตร 9 ส.ค. 2528 – 30 ก.ย. 2533
 19. นาย วิชัย ชัยบุตร 1 ต.ค. 2533 – 22 ก.ย. 2538
 20. นาย สุพจน์ โชติประยูร 22 พ.ย. 2538 – 12 ก.พ. 2541
 21. นาย สุวศักดิ์ ชัยบุตร 19 ก.ย. 2541 – 11 พ.ย. 2542
 22. นาย สุวศักดิ์ ชัยบุตร 5 ม.ค. 2543 – 24 ก.ย. 2545
 23. ร.ต.ต.หญิง สอิ้ง อุตมะพันธุ์ 8 ต.ค. 2545 – 14 พ.ย. 2545
 24. นาย สุวศักดิ์ ชัยบุตร 15 พ.ย. 2545 – 24 ธ.ค. 2546
 25. นาย บรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย 8 มิ.ย. 2547 – 30 ม.ค. 2551
 26. นาย บรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย 9 เม.ย. 2551 – 8 มี.ค. 2555
 27. นาย บรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย 21 เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน

 

รายนามปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ

 1. นาย กลีบ ผริตะโกมล พ.ศ. 2482 – 2501
 2. นาย เจือ ถนอมพงษ์ พ.ศ. 2502 – 2503
 3. นาย สนิท สาระสาริน พ.ศ. 2503 – 2504
 4. นาย สำราญ ราชประสิทธิ์ พ.ศ. 2504
 5. นาย เฉลิม พงษ์ศิริ พ.ศ. 2504
 6. นาย เสรี พงษ์ธานี พ.ศ. 2504 – 2506
 7. นาย ส่าง ยิ่งเจริญ พ.ศ. 2506 – 2512
 8. นาย สุพัฒน์ สมพงษ์ พ.ศ. 2512 – 2515
 9. ร.ต. ดุสิต คณะเกษม พ.ศ. 2515 – 2518
 10. นาย เสรี พงษ์ธานี พ.ศ. 2518 – 2519
 11. นาย ส่าง ยิ่งเจริญ พ.ศ. 2520 – 2522
 12. นาย โกศล ธรรมา พ.ศ. 2522 – 2524
 13. นาย มงคล เสาวรัจ พ.ศ. 2524 – 2525
 14. นาย จิรสิทธิ์ เทพประสิทธิ์ พ.ศ. 2525 – 2527
 15. นาง ศรีสุภางค์ ทับกฤษณ์ พ.ศ. 2527 – 2528
 16. นาย อนุสรณ์ อยู่สุข พ.ศ. 2528 – 2531
 17. นาง วิลาวัลณ์ โชติประยูร พ.ศ. 2531 – 2531
 18. นาย ถวิล ชาญเทศ พ.ศ. 2531 – 2534
 19. นาย วิลาวัลณ์ โชติประยูร พ.ศ. 2534 – 2536
 20. นาย พเยาว์ มีบัณฑิต พ.ศ. 2536 – 2540
 21. นาย วิชัย พิศาลผล พ.ศ. 2540 – 2542
 22. นาย สมศักดิ์ แสงบุญส่ง พ.ศ. 2542 – 2542
 23. นาง พรรณี เกียรติกุล พ.ศ. 2542 – 2543
 24. นาย เผด็จ ธนูญศักดิ์ พ.ศ. 2543 – 2544
 25. นาย ปทุม ท้อนสุวรรณ พ.ศ. 2545 – 2548
 26. นาย ภุชงค์ ชาญไววิทย์ พ.ศ. 2548 – 2550
 27. นาย สิริชัย แดงสกุล พ.ศ. 2550 – 2556
 28. นาย ธีรพล ขวัญรัมย์ พ.ศ. 2557 – 2568
 29. นาง อริสา ขำชัยภูมิ (รักษาการปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ) พ.ศ. 2558 – 2561
 30. นายอิทธิชัย ชูเรณู พ.ศ. 2561 – 2562