เลือกหน้า

ประวัติ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช 2479 ตราไว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2479 เล่ม 53 หน้า 819 เดิมมีพื่นที่ความรับผิดชอบ 2.88 ตารางกิโลเมตรต่อมาปีพุทธศักราช 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ขยายเขตเทศบาลจากเดิมเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบ 30.78 ตารางกิโลเมตร โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536 เล่ม 110 ตอน 228 ก. ฉบับพิเศษ หน้า 50

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีนายกเทศมนตรีคนแรก คือ ขุนนรินทร์ บริรักษ์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งแรกตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ต่อมาปีพุทธศักราช 2511 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ที่ถนนบรรณาการ(ปัจจุบันเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นอาคารเอกลักษณ์) เมื่อปีพุทธศักราช 2537 ได้ย้ายที่ทำการจากเดิมถนนบรรณาการ มาอยู่ที่ทำการชั่วคราว อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ และอาคารศูนย์เด็กปฐมวัยตามลำดับต่อมาปีพุทธศักราช 2544 ได้ย้ายมาอยู่อาคารสำนักงานหลังใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน

รายนาม นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล ตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน