เลือกหน้า

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและความโปรงใส

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

1. ประชุมมอบ นโยบายประกาศ มาตรการ ข้อบังคับ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

3. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

4. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

5.หลักเกณฑ์การจัดการป้องกันกรณีเกิดการทุจริต

6. โครงการอบรมสร้างค่านิยมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ในการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 6 ข้อ หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับส่งเสริมให้เทศบาลเมืองชัยภูมิ     ลดความเสี่ยงการทุจริต และพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ไปสู่เป้าหมาย “ความโปร่งใส” เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนโดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้รับทราบ