เลือกหน้า

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมที่นายกเทศมนตรีมีส่วนร่วมเกี่ยวกับด้านการให้ความสำคัญในการพัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ด้านคุณธรรมและความโปรงใส เช่น ประเกาศเจตจำนงสุจริต /ให้ความสำคัญกับบุคลากร /ผลความสำเร็จของการประเมินต่างๆ /ออกพบประกับประชาชน