เลือกหน้า

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีวิสัยทัศน์ (Vision) “เทศบาลที่มีคุณภาพชีวิตเป็นเลิศ” และค่านิยม คือ “เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีจิตใจแจ่มใส พร้อมให้บริการ ทีมงานสมัครสมาน มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเลิศ” และมีเป้าประสงค์ (Purpose) คือ Strong พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นเลิศ Smart การศึกษาได้มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ Services การเป็นองค์กรที่ดีเลิศ (Best Services) Clean เป็นเมืองสะอาด ปริมาณขยะต้องลดลงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย Green เพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย

เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

——————————————————————————————————————————————————–

แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561 – 2565