เลือกหน้า

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย

เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

——————————————————————————————————————————————————–

แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561 – 2565