เลือกหน้า

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แสดงถึงแผนการดำเนินภารกิจของเทศบาลเมืองชัยภูมิที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ. 2565 เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม พ.ศ.2561 – 2565 มีการแสดง แบบ ผ.๐๒ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าถึงได้ง่าย

แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เอกสารประกอบ

——————————————————————————————————————————————————–

แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561 – 2565