เลือกหน้า

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.เทศบาล โดยกำหนดให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน องค์กรเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล
เทศบาลเมืองชัยภูมิมีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

1.พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ พ.ศ.2479
2.พระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ พ.ศ.2536
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2552 )
4.พระราชบัญญัติ แผนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542


เอกสารประกอบ –
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ
พระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
พระราชบัญญัติ แผนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
อำนาจหน้าที่.pdf