เลือกหน้า

 

 

 

                                                            หัวหน้าส่วนราชการ

                นายอิทธิชัย ชูเรณู

            ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ

                นางอริสา ขำชัยภูมิ

         รองปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ