เลือกหน้า

                                                               หัวหน้าส่วนราชการ

                    นายสมเกียรติ  คงกะพี้

                       รองปลัดเทศบาล

         รักษาการปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ