เลือกหน้า

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

  • สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร 0-4481-1378
  • สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-4481-1378
  • กองวิชาการและแผนงาน โทร  0-4482-1988 
  • กองคลัง โทร 0-4481-1684
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร  0-4481-1685
  • กองช่าง โทร  0-4481-1656
  • กองการศึกษา โทร 0-4481-1657
  • กองสวัสดิการสังคม โทร 0-4481-2870
  • โทรสาร 0-4482-2484