เลือกหน้า

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

 • สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร 0-4481-1378
 • สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-4481-1378
 • กองวิชาการและแผนงาน โทร  0-4482-1988 
 • กองคลัง โทร 0-4481-1684
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร  0-4481-1685
 • กองช่าง โทร  0-4481-1656
 • กองการศึกษา โทร 0-4481-1657
 • กองสวัสดิการสังคม โทร 0-4481-2870
 • โทรสาร 0-4482-2484
 • นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ 098-7896546
 • ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 081-8425695