เลือกหน้า

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

 • สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร 0-4481-1378
 • สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-4481-1378
 • กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร  0-4482-1988 
 • กองคลัง โทร 0-4481-1684
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร  0-4481-1685
 • กองช่าง โทร  0-4481-1656
 • กองการศึกษา โทร 0-4481-1657
 • กองสวัสดิการสังคม โทร 0-4481-2870
 • โทรสาร 0-4482-2484
 • นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ 098-7896546
 • ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 081-8425695
 • คลินิคชุมชน(เมืองน้อยเหนือ) 044-051544,044-816006
 • คลินิคชุมชน(หนองบัว) 044-816010
 • คลินิคชุมชน(ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ) 044-818005
 • กองสาธารณสุข(พัสดุ) 044-812095
 • โรงฆ่าสัตว์ 044-812097
 • บริการสิ่งปฏิกูล 044-811685
 • งานสวน 044-812017
 • กองช่าง(โรงเก็บพัสดุ) 044-811785
 • ศูนย์ขยะ 044-813828
 • งานบำบัดน้ำเสีย 044-822000
 • โรงเรียนเทศบาล 1 วิทยานารี 044-811482
 • โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา 044-811586
 • โรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยา 044-811585
 • โรงเรียนเทศบาล 4 อมร สะเพียรชัย อุทิศ 044-812297
 • งานเทศกิจ 044-817661
 • สถานธนานุบาล 044-811697
 • สถานีดับเพลิง 044-811234, 044-811324
 • สถานีขนส่ง 044-811344