เลือกหน้า

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และยกระดับมาตรการในการป้องกัน เป็นภูมิคุ้มกันในการทำงาน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่ ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่งด้วย

 

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

      มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ
        มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
        มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        มาตรการป้องกันการรับสินบน
        มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
        มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  (ศปท. ทม.ชย.)

(Anti – Corruption Operation Center)

……………………………

ความเป็นมา

ด้วยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย  มาตรการทางปกครอง  และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว  และในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  อย่างเคร่งครัด  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ประกอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ที่กำหนดไว้ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Toleranc &

Clean Thailand)” จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภายในสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งนี้ขึ้น  ณ  เลขที่  ๓๔๕  ถนนบรรณาการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ita-%e0%b8%818%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%af

แผนผังการปฏิบัติงานศูนย์เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ita-6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%af

ช่องทางการร้องเรียน  ร้องทุกข์

1 ศูนย์เทศบาลเมืองชัยภูมิ    โทร 0-4482-1988  โทรสาร  0-4482-2484

2 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ  โทร 0-4481-1378

3 เว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยภูมิ  WWW.Chaiyaphummunicipality.com

4 สำนักปลัดเทศบาล  โทร 0-4481-1378

5 กองวิชาการและแผนงาน  โทร  0-4482-1988 

6 กองคลัง  โทร 0-4481-1684

7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โทร  0-4481-1685

8 กองช่าง  โทร  0-4481-1656

9 กองการศึกษา  โทร 0-4481-1657

10 กองสวัสดิการสังคม  โทร 0-4481-2870

บทบาทอำนาจหน้าที่

  • คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

๑.๑ ดำเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่อง  และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

๑.๒ สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้พิจารณาและเสนอนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

๑.๓ ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา

  • ติดตามและประเมินผลรวมทั้งจัดทำรายงานการคุ้มครองตามประมวลจริยธรรมเพื่อ

เสนอนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

  • ให้คำปรึกษาและประสานงานส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

  • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเสนอ

นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

  • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ

มิชอบ  ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

กฎหมาย  ระเบียบ  และมาตรการป้องกันการทุจริต

  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
  • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗

 

ผลการดำเนินงาน  ITA

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙)

ความโปร่งใส          คะแนนร้อยละ  ๗๑.๖๑   ระดับผลการประเมิน  สูง

ความพร้อมรับผิด    คะแนนร้อยละ  ๘๘.๕๔   ระดับผลการประเมิน  สูงมาก

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน                       คะแนนร้อยละ  ๙๕.๓๙   ระดับผลการประเมิน  สูงมาก

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร                           คะแนนร้อยละ  ๖๐.๕๒   ระดับผลการประเมิน  สูง

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน                      คะแนนร้อยละ  ๖๒.๑๘   ระดับผลการประเมิน  สูง