เลือกหน้า

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และยกระดับมาตรการในการป้องกัน เป็นภูมิคุ้มกันในการทำงาน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่ ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่งด้วย

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  (ศปท. ทม.ชย.)

แผนปฏิบัติและแบบรายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต


ตำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 
 
 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน  ร้องทุกข์

1 ศูนย์เทศบาลเมืองชัยภูมิ    โทร 0-4482-1988  โทรสาร  0-4482-2484

2 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ  โทร 0-4481-1378

3 เว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยภูมิ  WWW.Chaiyaphummunicipality.com

4 สำนักปลัดเทศบาล  โทร 0-4481-1378

5 กองวิชาการและแผนงาน  โทร  0-4482-1988 

6 กองคลัง  โทร 0-4481-1684

7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โทร  0-4481-1685

8 กองช่าง  โทร  0-4481-1656

9 กองการศึกษา  โทร 0-4481-1657

10 กองสวัสดิการสังคม  โทร 0-4481-2870

บทบาทอำนาจหน้าที่

  • คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

๑.๑ ดำเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่อง  และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

๑.๒ สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้พิจารณาและเสนอนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

๑.๓ ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา

  • ติดตามและประเมินผลรวมทั้งจัดทำรายงานการคุ้มครองตามประมวลจริยธรรมเพื่อ

เสนอนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

  • ให้คำปรึกษาและประสานงานส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

  • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเสนอ

นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

  • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ

มิชอบ  ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

กฎหมาย  ระเบียบ  และมาตรการป้องกันการทุจริต

  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
  • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗