666666666666 “Recycle Fashion Dress” เทศบาลเมืองชัยภูมิพบประชาชน62 | เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี 2562 โดยออกไปพบประประชาชนทั้ง 25 ชุมชน ในเขตเทศบลเมืองชัยภุูมิ ชุมชนเมืองเก่ามีการแสดงคือ เดินแบบจากวัสดุเหลือใช้ เป็นความคิดของชุมชนเองที่ได้ต่อยอดจากที่เทศบาลให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ จนสามารถให้ชุมชนเมืองเก่าได้รับรางวัลในระดับประเทศ ชุมชนปลอดขยะ และอีกหลายรางวัล

“Recycle Fashion Dress”