เลือกหน้า

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีสวนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัย

1 ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยภูมิ www.chaiyaphummunicipality.com

2. ทางหมายเลขโทรศัพท์

  • สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร 0-4481-1378
  • สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-4481-1378
  • กองวิชาการและแผนงาน โทร  0-4482-1988 
  • กองคลัง โทร 0-4481-1684
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร  0-4481-1685
  • กองช่าง โทร  0-4481-1656
  • กองการศึกษา โทร 0-4481-1657
  • กองสวัสดิการสังคม โทร 0-4481-2870
  • โทรสาร 0-4482-2484

3.  ช่องทางโซเชียลต่างๆเช่น

E-mail : webmaster@chaiyaphummunicipality.com

Facebook : Facebook

 
Line@ : เพิ่มเพื่อน

 

 

Youtube : Youtube

twitter : Twitter

Instagram : Instagram