เลือกหน้า

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”    โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ได้เล็งถึงความสำคัญในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว  โดยจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ในการบริหารงาน  ให้บรรลุเจตนารมณ์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

แผนปฏิบัติและแบบรายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต


  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี 2565
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี 2564
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2562
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2561

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2560

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2559

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน