เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ   มาทบทวนปรับปรุงและสร้างโครงการ/กิจกรรมจัดทำใหม่เพื่อรวบรวมและสร้างเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนปฏิบัติและแบบรายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน