เลือกหน้า

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หญิงที่ตั้งครรภ์และหญิงที่คลอดบุตรแล้ว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้จนกว่าเด็กจะมี อายุครบ 3 ปี โดยยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดว่าผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม

ผู้สมัครต้องมีบัญชีเงินฝากที่ผูกบัญชีกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (พร้อมเพย์) เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินในการจ่ายสวัสดิการของรัฐ และเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีแก่ประชาชนด้วย

ผู้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือบุคคลในครอบครัวนำสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแสดงตนเพื่อรับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยหากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัญจะได้รับสัทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นลำดับแรก หากผู้ใดไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอให้กรอกข้อมูลตามแบบ ตร.๐๒ ส่วนที่ ๑ ให้ครบถ้วนและส่งพร้อมกับแบบลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ติดต่อ 044 – 056550 – 3 ต่อ 106

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ – ลิ้ง

 


ดาวโหลด – ใบสมัคร ตร.๐๑ ตร.๐๒