เลือกหน้า

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้มอบหมายให้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ได้อย่างต่อเนื่อง นั้น

เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงได้จัดการประชุมในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอุบลรัตน
โดยประธานในการประชุม นางอริสา ขำชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1 จากการประชุมดังกล่าวสรุป
การประชุมได้ดังนี้
1. ADMIN โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งนำเข้าข้อมูลแบบ IT จำนวน 524 ราย
คงเหลือข้อมูลแบบ EIT อยู่ระหว่างรวบรวมส่งภายในวันที่ 30 มกราคม 2565 ทั้ง 2 ข้อมูล ผ่านระบบ ITAS
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
2.จากเดิมการประเมินจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ป.ป.ช.
ในปี พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชัยภูมิประเมินเอง
3. การแบ่งแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน 43 ข้อ
คะแนนมีแค่ 0 คะแนน และ 100 คะแนน ที่ประชุมได้แบ่งหน่วยงานรับผิดชอบ ตามเอกสารแนบ 2
4. รองปลัดฯ ผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลรับรองความ
ถูกต้อง ส่งคืนรหัสผู้รับผิดชอบ ITA เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบใหม่

เพื่อให้การขับเคลื่อน และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 เห็นควรนำเสน่อนายกฯ ทราบ และนำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ตามเอกสารแนบ 3 เพื่อดำเนินการ
– กำหนดผู้บริหาร ที่รับผิดชอบ ITAS เพื่อเป็นผู้ใช้รหัส
– แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2565
– แจ้งทุกหน่วยงานเตรียมศึกษาข้อมูลแบบ OIT จำนวน 43 ข้อ
– กำหนดแนวทางการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับการประเมิน ITA
– สำเนาบันทึกสรุปรายงานให้ทุกหน่วยงาน