เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิพ.ศ. 2564

โดยมีนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิเป็นแกนนำในครั้งนี้