เลือกหน้า

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๙๖/๒๕๕๗  เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค  มีคุณภาพ  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยให้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  เพื่อทำหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมและบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลและศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ  โดยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องเรียนร้องทุกข์จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  เพื่อใช้เป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิต่อไป

ดาวโหลด – คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของเทศบาล.pdf