เลือกหน้า
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงได้ประกาศเลื่อนการเปิดเทอม
👉จากวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
♦♦โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ซึ่งสถาณการณ์
ดังกล่าวยังไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับมีนักเรียนบางส่วนได้ติดตามผู้ปกครองซึ่งไปประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคที่เป็นพื้นที่สีแดง เพื่อเป็นการป้องกัน ดูแลในด้านสวัสดิภาพเด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขยายระยะเวลาในการเปิดภาคเรียน ออกไปอีก ๑๔ วัน สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้แก่
📍โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี)
📍โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา)
📍โรงเรียนเทศบาล ๓ (ปรางค์กู่วิทยาคาร)
📍โรงเรียนเทศบาล ๔ (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
📍ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชัยภูมิ
📍ศูนย์ฝึกอบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยภูมิวนาราม
จึงได้มีการตรวจเยี่ยมเพื่อดูความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน และ
สร้างความมั่นใจให้กับ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา
ว่าจะมีความปลอดภัยพร้อมเปิดภาคเรียนที่จะมาถึง