เลือกหน้า

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติจ.ชัยภูมิณห้องประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมิวันพุธที่31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 –12.00 น.

วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมดําเนินโครงการและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการนําสายไฟฟ้าลงดิน และ/หรือ ปรับปรุง ย้ายแนวระบบไฟฟ้าข้อมูลเบื้องต้นโครงการ แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติแผนงาน ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พื้นที่ดําเนินการ 74 จังหวัด (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566)ผูรับผิดชอบโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควงเงินงบประมาณ 4,300 ล้านบาท (จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 697 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2564 วงเงิน 3,603 ล้านบาท)

 

   

PDF ประชุมประชาพิจารณ์ โครงการเคเบิลใต้ดิน