เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้านเมืองอยู่ดี มีเกณฑ์ชี้วัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย เศรษฐกิจ

เมืองชัยภูมิมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม มีการกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามบริบทของเมือง มีการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมือง

เมืองชัยภูมิมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับมาตรฐานสำหรับคนทุกกลุ่มวัย มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน์ เมืองมีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจมีการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่องมีความปลอดภัยมีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย มีการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน