เลือกหน้า


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี ของแกนนำสุขภาพขุมชน จำนวน 3 รุ่น ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุบลรัตน เทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อการดูแลสุขภาพได้เร็ว สะดวก และทั่วถึงคนในชุมชนไม่มากขึ้น

 


เอกสารประกอบการอบรม – สอนเรื่องโรคไต.pdf