เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3) สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทั้ง 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกวดราคาครุภัณฑ์2562.pdf