เลือกหน้า
🔴โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2565
🔸 ชุมชนทานตะวัน 🔸🔹 ณ ที่ทำการชุมชน 🔹
—————————————————
เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายธีวรา วิตนากร
นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่
เพื่อพบพี่น้อง ” ชุมชนทานตะวัน “
เป็นชุมชนสุดท้ายชุมชนที่ 25
🔰เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564
🔰 สร้างความร่วมมือในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อนำไปวางแผนแก้ไข-
ปัญหาทันต่อสถานการณ์หน่วยงานในสังกัดได้มีการจัด
กิจกรรมต่างๆ และรับของรางวัลเมืองชัยภูมิจะน่าอยู่
อย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากพี่น้อง
ประชาชนและทุกภาคส่วน ขอขอบคุณพี่น้องชุมชน
“ชุมชนทานตะวัน” ที่มาร่วมกิจกรรมในโครงการเทศบาล
พบประชาชน เทศบาลเมืองชัยภูมิได้รับทราบความคิดเห็น
ของประชาชในพื้นที่ทางเทศบาลจะดำเนินการแก้ไข
และพัฒนาต่อไป