เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสำรวจความคิดเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ที่ชุมชนเมืองน้อยเหนือ ในวันที่ 8 มีนาคม 2561