เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการ คืนห้วยคูคลองให้ลูกหลาน โดยทำการขุดลอกคูคลองภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ช่วงหลังสงกรานต์ ดำเนินการที่ชุมชนเมืองเก่า

47885 47887 47888 47889 47890