เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองเก่่าวิทยา ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ วัดไพรีพินาศ นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เปิดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศยบาล 2 เมืองเก่่าวิทยา เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รู้หลักในการฝึกสติ สมาธิและฝึกระเบียบวินัย และปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง