เลือกหน้า

โครงการอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
” การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง “
————————————————————————–
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองชัยภูมิ
————————————————————————–
เทศบาลเมืองชัยภูมินำโดย . . .
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
ร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัด โครงการอบรม
ให้ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน”การคัด
แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง”เป็นการลดปริมาณของขยะ
ที่ต้องทิ้งในแต่ละวันได้
โดยมีหัวข้อในการอบรม
1.การคัดแยกขยะตามประเภทตั้งแต่ต้นทาง
โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
2. การบริหารจัดการขยะสร้างมูลค่า
โดยคุณธีรพัทธ คาดสนิท ร้านวงษืพาณิชย์
————————————————————————–
โดยแบบการอบรมเป็น 2 รุ่นด้วยกัน
รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายชุมชนหนองบัว และหนองบ่อ
รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน
โรงเรียนท.1, ท2, ท3 และท 4
————————————————————————–
ในการจัดอบรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน
โควิด-19 และมีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้างาน