เลือกหน้า
🔴วันที่ 14-15 มกราคม 2565
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
♦เข้าร่วม “โครงการอบรมสัมมนา การคุ้มครองสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช และคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย” ♦
ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรมสยามรีเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
บรรยายโดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
– นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
– นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาและเลขานุการ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 6
– นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาและเลขานุการ
ศาลยุติธรรมประจำ ภาค 6
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการทางวินัย ทั้งกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีคำวินิจฉัยและชี้มูล และส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถูกกล่าวหาเพื่อลงโทษทางวินัยตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 รวมถึงกรณีที่คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมายเรื่องกล่าวหาทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเป็นผู้ดำเนินการทางวินัย การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัย และผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถูกกล่าวหา ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง