เลือกหน้า

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้ร่วม

ในโครงการอบรมสัมมนาการคุ้มครองสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ผู้บริหาร รองผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช

และคณะกรรมการป.ป.ท. ในการชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย

ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

จัดโดย เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565