เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในชุมชนของอสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561