เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นางอริสา ขำชัยภูมิ รักษาการปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2561 ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 มีการสอนการเต้นลีลาศ จังหวะ บีกิน ลุมบ้า ตะลุง ให้แก่ผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม


รายละเอียด – โครงการผู้สูงอายุ.pdf