เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเทศบาลเมืองชัยภูมิประจำปี 2563 ดำเนินการประชุมชี้แจงกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอุบลรัตน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ