เลือกหน้า

นางอริสา ขำชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาลงพื้นที่ออกมอบของให้เด็กด้อยโอกาสในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้กับเด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 9 ชุมชน(ชุมชนเมืองน้อยใต้, ชุมชนกุดแคน – หัวถนน, ชุมชนคลองเรียง,ขี้เหล็กน้อย-ปรางค์กู่,ชุมชนเมืองเก่า,ชุมชนหนองสังข์, ชุมชนขี้เหล็กใหญ่,ชุมชนหนองปลาเฒ่า,ชุมชนโคกน้อย)เมื่อวันที่ 18 -19กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและเด็กด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด 19)และมีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพได้ตามศักยภาพและความต้องการ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใด้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม

 

(เอกสารประกอบ)