เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาการออกแบบการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงภูมินิเวศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่นำร่อง 40 ไร่ บริเวณสวนสาธารณะและรอบสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมกับงบประมาณของเทศบาลเมืองชัยภูมิสมทบอีก จำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000บาท(สามล้านบาทถ้วน) เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอเรียนเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาเมืองชัยภูมิ ให้น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน ในวันที่ 28 – 30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ #หม่องนี่ดีแท้น้อ