เลือกหน้า

ตามที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองชัยภูมิสู่ระบบราชการ 4.0 PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิได้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยใช้กรอบการประเมินสถาน ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 pmpa 4.0 เป็นเครื่องมือในการยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองชัยภูมิไปสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป