เลือกหน้า

โครงการฝึกอบรมสาธิตการใช้เครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดยุงลายโดยเทศบาลเมืองชัยภูมิกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมี ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมฯและเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการฝึกอบรมการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำวงลายเป็นไข้เลือดออกในชุมชนซึ่งในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิมีทั้งหมด 25 ชุมชนเทศบาลเมืองชัยภูมิจึงเชิญประชาชนในแต่ละชุมชนผู้นำชุมชนทั้ง 25 ชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมร่วมรับฟังและการสาธิตการใช้เครื่องพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงความรู้เกี่ยวโรคติดต่อซึ่งยุงลายเป็นพาหะ และบรรยายเทคนิคการพ่นเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดยุงลายได้ถูกต้องเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะเทคนิคการเตรียมใช้ในชุมชน เทคนิคการพ่นสารเคมีการผสมสารเคมีการแก้ไขการขัดข้องเครื่องพ่นสารเคมีและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมีทุกชนิดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไขอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน